یکنفر اینجا تنهاست . . .

دست نوشته های امیر آقایی فرد

مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
24 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
شهریور 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
15 پست
تیر 85
23 پست
خرداد 85
58 پست
دوست
1 پست
باران
1 پست
بارون
1 پست
هوای_خوب
1 پست
فرید
1 پست
زندگی
2 پست
آسمان
1 پست
رویا
1 پست
من_و_اون
1 پست
یعنی_چی؟
1 پست
آزادی
1 پست
کولی
1 پست
وابستگی
1 پست
تنها
1 پست
در
1 پست
خودم
1 پست