مراقبه چیست؟
هسو "یون" می گوید مراقبه به زمین گذاشتن است
اما به زمین گذاشتن چه؟
به زمین گذاشتن خودت - زیرا کمتر از این فایده ای ندارد
آیا تاکنون در کنار یک آدم مرده بوده ای؟

...اگر به چنین آدمی ناسزا بگویی، تحریک نمی شود
و حتی اگر با چوبدستی کتکش بزنی، کتکت نمی زند
او همچنین زمانی چیزهایی را بر خود روا می دانست
که امروز همه روا می دانند
او مشتاق شهرت و مکنت نیز بوده است
اما حالا هیچ گونه اشتیاقی در او نیست
حالا بین هیچ چیز فرقی قائل نیست
و همه چیز را زمین گذاشته است
اگر در حالت زنده بودنت بتوانی به این مرحله از زمین گذاشتن برسی
در ساحت مراقبه هستی
 
/ 0 نظر / 22 بازدید