شهرهایی دور

بعضی وقتها دلم می خواد برگردم ایران و بدون اینکه به کسی بگم برم شهرها و روستاهای دوری که همیشه می خواستم و ببینم.

بچه که بودم  ، وقتی مسافرت می رفتیم و از شیشه ماشین کوههای اطراف جاده رو می دیدیم ، همیشه دلم می خواست برم و ببینم پشت این کوهها چیه . . .

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید